Pályázatok / Tenders Premivit, kreatív takarmányozás

Különböző termesztési körzetekben előállított édes csillagfürt
alternatív fehérjeforrásként történő vizsgálata és ökonómiája a sertéstenyésztésben

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

A projekt befejezése: 2023.12.12.

A támogatás mértéke: 58 % és 95 %

https://ec.europa.eu/agriculture/

2018 elején egy növénytermesztőkből, állattartókból, kutatókból, szaktanácsadókból álló csapat úgy döntött, hogy kihasználva a támogatási lehetőségeket kutatásokat folytatnak Magyarországon az édes csillagfürt hazai termeszthetőségét és sertéseknél történő takarmányozhatóságát vizsgálva.Különböző termesztési körzetekben előállított édes csillagfürt alternatív fehérjeforrásként történő vizsgálata és ökonómiája a sertéstenyésztésben

A növénytermesztő gazdaságok által különböző termesztési területeken előállított csillagfürt tételekre vonatkozóan laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk. Vizsgáltuk a termények beltartalmi paramétereit (Szárazanyag, Nyersfehérje:, Nyerszsír, Nyersrost, Aminosav profil stb.)

1. Az előállított csillagfürt tételek átlagos beltartalmi paraméterei:

SZÁRAZANYAG NYERSFEHÉRJE ZSÍR ROST LIZIN METIONIN
86,5 % 32,1 % 7,3 % 8,6 % 1,5 % 0,25 %

A sertéstakarmányok összeállításánál elvárás, hogy a felhasználásra kerülő csillagfürt alkaloid tartalma 0,1% alatt legyen és az állatok termelőképességének kibontakoztatását szolgálják, ugyanakkor károsan ne veszélyeztessék az állat egészségét. A mérgező, keserű alkaloidok mint a lupinin, lupinidin, lupanin, stb. laboratóriumi vizsgálata nehézkes, mivel szinte teljesen elfeledett takarmány alapanyagról van szó és a szolgáltató laboratóriumok általában nem végeznek ilyen jellegű vizsgálatokat.

A kapott eredmények függvényében etetési kísérleteket állítottunk be és folytattunk le a konzorciumi tagok sertéstelepein (Borotai Sertéshús Zrt. és Green 2000 Kft.) minden termelési csoportra, takarmányozási fázisra vonatkozóan. A kísérletek beállításánál figyelembe vettük a két sertéstelephez tartozó takarmánykeverők technológiai adottságait. Fontos szempont volt, hogy a felhasználásra kerülő takarmányok nyomon követése, állatokra és a termelési mutatókra gyakorolt hatásainak dokumentálása és pontos értékelése megvalósuljon. Ezek alapján a Green 2000 Kft. sertéstelepén a termékenyítés alatt álló, vemhes és szoptató koca csoportokkal etettünk csillagfürttel készített száraz, dercés takarmányokat. A kísérleteket egymást követően folytattuk le, a 46. héttől az 5. hétig tartó időszakban termékenyített kocák még kontroll takarmányt fogyasztottak, a 6. héttől a 18. hétig termékenyített egyedek pedig csillagfürttel kiegészített Egyedi, Vemhes és Szoptató takarmányokat fogyasztottak. A kontroll és kísérleti csoportok takarmányozása azonos táplálóanyag szintekre történő beállításával hasonlítottuk össze a csillagfürttel és anélkül etetett csoportok termelési eredményeit. A kontroll csoportokban 892 termékenyítésre kerülő koca szerepelt, a kísérleti csoportban 910 koca vemhesítésének termelési adatait elemeztük. A kontroll és kísérleti csoportok vemhesülési és fialási százaléka is azonos eredményeket hozott. Az élve született malacok száma kocánként a kontroll csoportban 13,64 db volt. A csillagfürttel kiegészített takarmányt fogyasztó csoport esetében az átlagos élve született alomméret 14,04 db volt. A kocákról leválasztott malacok száma a kontroll csoportban 12,5 db, a kísérleti, csillagfürtöt fogyasztó kocák esetében 12,4 db volt. A kísérleti csoportok fialása idején az időjárás rendkívül meleg volt, a kísérleti csoportokból 5 db nagyfehér genetikájú, nehéz vemhes koca hőgutában elpusztult. Tartástechnológiától függően a kánikula, a nagy meleg jellemzően növeli a fiaztatói, koca általi agyonnyomásból eredő malac elhullást. Így bár a csillagfürttel etetett koca csoportok almonként, átlagosan 0,5 db-bal több malacot fialtak, de ez az eredmény nem realizálódott a leválasztott malacok számában.

A Borotai Sertéshús Zrt. sertéstelepén a csillagfürt etetés hatását kontroll és kísérleti csoportokkal mértük a naturális mutatókra vonatkozóan a malac nevelés és a hizlalás időszakára egyaránt. A sertéstelep modern, nedves takarmányozási rendszerrel működik, a takarmánykeverékeket helyben, zárt rendszerben kialakított, automata takarmánykeverő gyártotta. A kontroll és kísérleti takarmányok receptúráit azonos nyersfehérje, aminosav és metabolizálható energia szintekre állítottuk be. A kísérletet a fiaztatóra beépített WEDA NUTRIX folyékony malac takarmányozó rendszerrel kezdtük, majd a battérián és a hizlaldán WEDA folyékony rendszerrel folytattuk le. A fiaztatói NUTRIX technológia nagymértékben hozzájárult a választott malacok takarmányfelvételének kedvező alakulásában. A kontroll és kísérleti csoportok naturális mutatóit (Testtömeg gyarapodás, fajlagos takarmányhasznosítás, Elhullás) hasonlítottuk össze a battériás időszakban.

A kontroll csoportba 396 db, a kísérleti csoportba 380 db választott malac került. A technológiai adottságokat kihasználva minden termelési paramétert figyelemmel kísértünk. A battériás időszak 42 napig tartott. A vizsgált időszakban a kontroll csoport napi testtömeg gyarapodása 70 gramm / nappal meghaladta a kísérleti csillagfürttel kiegészített takarmányt fogyasztó csoport 450 gramm / nap eredményét, ami alacsonyabb takarmányfelvétellel párosult. Az elhullások, kiesések aránya a kontroll csoport esetében 2,2% volt, a kísérleti csoportban a folyamatos állatorvosi jelenlét ellenére 2,8%.

A következő kísérlet a hizlalás időszakára vonatkozott, a kontroll csoportba 360 db állat, a kísérleti csoportba 340 db állat került. Az állatok betelepített súlya 28-29 kg volt és a hizlalás végéig; 98 napig tartott. Az állatok étvágyát, gyarapodását és a kiesések számát követtük nyomon.

2. Hizlaldai Etetések:

  Betelepítési Súly (Kg) Kitelepítési Súly (Kg) Napi Testtömeg Gyarapodás (Kg/Nap)
Kontroll 28,4 119,5 0,93
Kísérleti 29,2 118,4 0,913

A hizlaldán a kontroll és a kísérleti csoportok minden naturális mutatóban azonos eredményeket értek el, jelentős különbség nem mutatkozott meg a csoportok között.

Részletekbe menően vizsgáltuk, mértük a csillagfürt etetésének hatásait a nagyüzemi sertéstartás naturális mutatóira, lehetőségeinket viszont erősen korlátozta a konzorciumban előállított csillagfürt mennyisége.

Összességében azt tapasztaltuk, hogy a csillagfürt megfelelő körültekintéssel és minőségellenőrzéssel beépíthető a nagyüzemi sertéstakarmányok receptúráiba. A takarmányreceptúrák összeállításánál figyelembe kell vennünk az egyes alapanyagok ár/érték arányát, amit mindig az aktuális piaci környezet határoz meg. A változó piaci árakból és gazdasági környezetből adódóan folyamatosan újra lehet értékelni a csillagfürt; mint lehetséges, hazai előállítású, gmo mentes fehérjenövény termesztésének és felhasználásának lehetőségeit a sertések takarmányozásában.

Examination and economics of sweet lupine
produced in different growing areas as an alternative protein source in pig farming

Creation of innovation operative groups and the investment required for the implementation of the innovative project, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

Completion of the project: 2023.12.12.

Amount of support: 58 % és 95 %

https://ec.europa.eu/agriculture/

At the beginning of 2018, a team consisting of plant growers, livestock keepers, researchers, and consultants decided to take advantage of the support opportunities to conduct research in Hungary investigating the domestic cultivation of sweet lupins and their applicability as fodder for pigs.Examination and Economics of Sweet Lupine Produced as an Alternative Protein Source in Pig Farming in Different Cultivation Zones

Laboratory tests were conducted on batches of sweet lupine produced in various cultivation areas by agricultural enterprises. We examined the intrinsic parameters of the harvested crops, including dry matter, crude protein, crude fat, crude fiber, amino acid profile, etc.

1. Average intrinsic parameters of the produced sweet clover batches:

DRY MATTER CRUDE PROTEIN FAT / OIL FIBER LYSINE METHIONINE
86,5 % 32,1 % 7,3 % 8,6 % 1,5 % 0,25 %

In the formulation of pig feed, it is expected that the content of ergot alkaloids in the lupine used, should be below 0.1% and should contribute to the development of animal productivity, while not posing a danger to the health of the animals. The laboratory analysis of toxic, bitter alkaloids such as lupinine, lupinidine, lupanine, etc., is challenging, as it involves a feed ingredient that is almost completely forgotten, and service laboratories generally do not conduct such tests.

Based on the results obtained, feeding experiments were set up and conducted at the consortium members' pig farms (Borotai Sertéshús Zrt. and Green 2000 Kft) for each production group and feeding phase. When setting up the experiments, the technological capabilities of the feed mixers associated with the two pig farms were taken into account. It was important to ensure the monitoring of the feeds used, the documentation of their effects on animals and production indicators, and the accurate evaluation of these effects.

Accordingly, at the Green 2000 Ltd. pig farm, during the gestation, pregnant, and lactating sow groups, we fed dry, mash feed prepared with added lupine. The experiments were conducted consecutively, with pregnant sows from the 46th week to the 5th week consuming control feed, and from the 6th week to the 18th week, pregnant individuals consumed Custom, Pregnant, and Lactating feeds supplemented with lupine. The feeding of control and experimental groups was compared by adjusting them to the same nutrient levels, with the results showing no significant difference in pregnancy and farrowing percentages between the control and experimental groups. In the control groups, there were 892 pregnant sows, and in the experimental group, we analyzed the production data of 910 sows that underwent gestation. The percentages of pregnancy and farrowing were similar in both control and experimental groups. The average number of live-born piglets per sow in the control group was 13.64, while in the group supplemented with lupine, it was 14.04. The number of weaned piglets per sows was 12.5 in the control group and 12.4 in the experimental group. During the farrowing of the experimental groups, the weather was extremely hot, leading to the death of 5 large-white genetics, heavy-pregnant sows due to heatstroke. Depending on the husbandry technology, heatwaves, and high temperatures typically increase piglet mortality due to the pressure exerted by the sow. Therefore, although the sow groups fed with lupine gave birth to an average of 0.5 more piglets per litter more, but this result did not translate into the number of weaned piglets.

At the Borotai Sertéshús Zrt. pig farm, we measured the effect of lupine feeding on natural indicators with control and experimental groups during both the piglet rearing and fattening periods. The pig farm operates with a modern, liquid feeding system, and the feed mixes are produced on-site by an automatic feed mixer in a closed system. The formulations of control and experimental feeds were adjusted to the same levels of raw protein, amino acids, and metabolizable energy. The experiment started with the WEDA NUTRIX liquid pig feeding system built into the farrowing crate, and then it continued with the WEDA liquid system in the nursery and the fattening units. The NUTRIX technology in the farrowing unit significantly contributed to the favorable course of feed intake by the weaning piglets. The natural indicators (weight gain, specific feed utilization, mortality) of control and experimental groups were compared during the nursery period.

In the control group, 396 selected piglets were placed, and in the experimental group, 380 selected piglets were placed. Taking advantage of technological features, we monitored every production parameter. The nursery period lasted for 42 days. During the examined period, the daily weight gain of the control group exceeded that of the experimental group, which consumed lupine-supplemented feed, by 70 grams/day, paired with lower feed intake. The mortality rate was 2.2% in the control group, while in the experimental group, despite continuous veterinary presence, it was 2.8%.

The next experiment focused on the fattening period. In the control group, 360 animals were placed, 340 in the experimental group. The animals' initial weight was 28-29 kg, and the fattening period lasted for 98 days. We monitored the animals' feed intake, weight gain, and the number of losses throughout the fattening period."

2. Fattening Unit Feeding Trials:

  Initial Weight (Kg) Slaughter Weight (Kg) Daily Bodyweight Gain (Kg/Day)
Control Group 28,4 119,5 0,93
Experimental Group 29,2 118,4 0,913

In the fattening period, the control and experimental groups achieved similar results in all natural indicators, and significant differences did not emerge between the groups. We conducted detailed examinations and measurements to assess the effects of lupine feeding on the natural indicators of industrial pig farming. However, our possibilities were strongly limited by the quantity of lupine produced within the consortium.

Overall, we observed that with appropriate caution and quality control, lupine can be incorporated into the formulations of industrial pig feeds. When formulating feed formulas, it is essential to consider the cost-effectiveness of individual ingredients, which is always influenced by the current market environment. Due to fluctuating market prices and economic conditions, the potential of lupine, as a domestically produced, GMO-free protein crop, in pig feed formulations, should be continuously re-evaluated.

Étude et économie du lupin doux en tant que source alternative
de protéines dans l’élevage porcin dans différentes régions de culture

Création de groupes opérationnels d'innovation et investissements nécessaires à la mise en œuvre du projet d’innovation, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

Fin du projet: 12.12. 2023

Taux de subvention: 58 % et 95 %

https://ec.europa.eu/agriculture/

Début 2018, une équipe de producteurs de plantes, d'éleveurs, de chercheurs et de consultants a décidé de profiter des opportunités de subvention pour mener des recherches en Hongrie afin d'étudier la cultivabilité du lupin doux et sa capacité d'alimentation des porcs.Des expériences de culture de lupin ont été menées dans trois régions différentes du pays (comté de Győr-Moson-Sopron - Nyalka ; comté de Szabolcs-Szatmár-Bereg - Gacsály ; comté de Nógrád - Jobbágyi), et le fourrage produit a été utilisé à titre expérimental dans deux élevages de porcs.

Cultivabilité

Au cours de cette recherche, ils ont étudié et quantifié l’impact du lieu de culture sur le rendement en grains et sur d'autres paramètres de la plante ainsi que sur les éléments productifs.

Les études ont été menées selon une méthodologie d’évaluation statistique et les résultats ont fait lieu à une publication scientifique.

On peut conclure que la culture du lupin est justifiée non seulement sur les sols sablonneux, mais aussi sur les sols de forêt brune et les sols de tchernoziom avec un pH inférieur à 7,0. Il est donc clair que l’utilisation de technologie de culture adaptée à l'espèce peuvent augmenter de manière significative les zones écologiques de culture réussie du lupin en Hongrie.

Les rendements les plus élevés ont été obtenus sur le sol de tchernoziom (2378 kg/ha), tandis que les rendements les plus faibles ont été obtenus sur le sol de la forêt brune (1001 kg/ha).

Aucune différence significative n'a été constatée dans le poids des grains entre les sites de culture et les millésimes, en revanche ils ont un effet significatif sur le nombre de gousses par plante.

Fourrage

Des tests de laboratoire ont été effectués sur les lots de lupin. Les paramètres nutritionnels (matière sèche, protéines brutes, matières grasses brutes, fibres brutes, profil d'acides aminés, etc.)

En fonction des résultats obtenus, des essais d'alimentation ont été mis en place et réalisés dans les élevages de porcs des membres du consortium, pour tous les groupes de production et tous les stades d'alimentation.

Dans l'ensemble, il a été constaté que le lupin peut être incorporé dans l’alimentation des porcs à grande échelle, en prennent des précautions et en effectuant des contrôles de qualité appropriés.

Lors de la formulation des recettes d'aliments pour animaux, il convient de tenir compte du rapport prix/valeur de chaque matière première, déterminé par l'environnement actuel du marché.

En fonction de l'évolution des prix du marché et de l'environnement économique, on peut en permanence réévaluer le potentiel de culture et d'utilisation du lupin en tant que protéagineux sans OGM produit en Hongrie, pour l'alimentation des porcs.

Plus d’informations:
Directeur du consortium: Premivit Kft - Úrhida
Maîtrise d’ouvrage: Gazda Kontroll Kft - Mosonmagyaróvár

Skúmanie a ekonomika lupiny bielej sladkej produkovanej v rôznych
pestovateľských oblastiach ako alternatívneho zdroja bielkovín pri chove ošípaných

Vytvorenie inovačných operačných skupín a investície potrebné na realizáciu inovačného projektu, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

Dokončenie projektu: 12.12.2023

Miera financovania: 58 % és 95 %

https://ec.europa.eu/agriculture/

Začiatkom roka 2018 sa tím zložený z pestovateľov, chovateľov hospodárskych zvierat, výskumníkov a odborných konzultantov rozhodol využiť možnosti podpory na uskutočnenie výskumu v Maďarsku, pričom skúmal domáce pestovanie lupiny bielej sladkej a jeho použiteľnosť ako krmivo pre ošípané.

V troch rôznych častiach krajiny (župa Győr-Moson-Sopron – Nyalka; župa Szabolcs-Szatmár-Bereg – Gacsály; župa Nógrád – Jobbágyi) sa uskutočňovali pokusy s pestovaním lupiny bielej sladkej a tu vyrobené krmivo sa pokusne použilo v dvoch chovoch ošípaných.Rastlinná výroba

V priebehu výskumu bol skúmaný a kvantifikovaný vplyv pestovateľskej plochy na úrodu zrna a ďalšie parametre rastlín a úrodotvorné prvky. Testy sa uskutočnili podľa štatisticky vyhodnotiteľnej metodiky a výsledky boli publikované na vedeckej úrovni. Možno konštatovať, že okrem piesočnatých pôd je pestovanie lupiny zmysluplné aj na lesnej hnedozemi a na černozemi pod pH 7,0, takže ekologické oblasti úspešného pestovania lupiny možno u nás výrazne zvýšiť technológiou pestovania adaptovanou na konkrétny druh. Najvyššia úrodnosť bola nameraná na černozemi (2378 kg/ha), naopak najnižšia bola nameraná na lesnej hnedozemi (1001 kg/ha). Neboli zistené žiadne významné rozdiely v tisícosemennej hmotnosti medzi pestovateľskými lokalitami a ročníkmi, zároveň však pestovateľská lokalita a ročník významne ovplyvnili počet strukov na rastline.

Správa kŕmovín

Boli vykonané laboratórne testy na šaržiach lupiny bielej sladkej. Skúmali sa obsahové parametre plodín (Sušina, Hrubý proteín:, Tuk, Vláknina, Profil aminokyselín atď.).

V závislosti od získaných výsledkov sa zaviedli a uskutočňovali kŕmne pokusy na farmách ošípaných členov konzorcia pre každú produkčnú skupinu a fázu kŕmenia.

Celkovo zistili, že lupina biela sladká môže byť zaradená do receptúr veľkoobjemových krmív pre ošípané s náležitou starostlivosťou a kontrolou kvality. Pri zostavovaní receptúr krmív treba brať do úvahy pomer cena/hodnota každej suroviny, ktorý je daný aktuálnym trhovým prostredím. Vzhľadom na meniace sa trhové ceny a ekonomické prostredie je možné neustále prehodnocovať možnosti pestovania a využitia lupiny bielej sladkej ako možnej, v domácom prostredí vyrábanej bielkovinovej rastliny, bez GMO, ako krmiva ošípaných.

Viac informácií:
Vedúci konzorcia: Premivit Kft - Úrhida
Projektový manažment: Gazda Kontroll Kft - Mosonmagyaróvár

Untersuchung und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Süßlupine
als alternative Proteinquelle in der Schweineproduktion in unterschiedlichen Anbauregionen.

Einrichtung von operationellen Innovationsgruppen und Investitionen für die Umsetzung des innovativen Projekts, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

Datum des Projektabschlusses: 12/12/2023

Förderungsanteil : 58% und 95%

https://ec.europa.eu/agriculture/

Anfang 2018 entschied sich ein Team bestehend aus Pflanzenzüchtern, Viehzüchtern, Forschern und Beratern dazu, Fördermöglichkeiten zu nutzen, um in Ungarn die einheimische Anbaufähigkeit der Süßlupine zu erforschen und deren Eignung als Futter für Schweine zu untersuchen.

In drei verschiedenen Landesteilen (Komitat Győr-Moson-Sopron - Nyalka; Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg - Gacsály; Komitat Nógrád - Jobbágyi) wurden Versuche zum Lupinenanbau durchgeführt, und das erzeugte Futter wurde schließlich versuchsweise in zwei Schweinezuchtbetrieben verwendet.Pfanzliche Erzeugung

Es wurden Forschungsarbeiten durchgeführt, um die Auswirkungen des Anbaustandorts auf den Kornertrag sowie andere Pflanzenparameter und ertragsbildende Elemente zu untersuchen und zu quantifizieren. Die Studien wurden nach einer statistisch validierten Methodik durchgeführt, und die Ergebnisse wurden auf wissenschaftlicher Ebene veröffentlicht.

Diese Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Anbau von Lupinen nicht nur auf Sandböden, sondern auch auf braunen Waldböden und Tschernozem-Böden mit einem pH-Wert unter 7,0 sinnvoll ist. Somit könnten die ökologischen Flächen für den erfolgreichen Lupinenanbau in Ungarn durch die Anwendung angepasster Anbautechnologien, die der Art gerecht werden, erheblich ausgeweitet werden. Die höchsten Erträge wurden auf Tschernozem-Boden (2378 kg/ha) erzielt, während die niedrigsten auf braunem Waldboden (1001 kg/ha) festgestellt wurden. Hinsichtlich des Tausendkorngewichts wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Standorten und Jahren beobachtet. Jedoch zeigten der Standort und das Jahr einen signifikanten Einfluss auf die Anzahl der Hülsen pro Pflanze.

Fütterung

Für die Lupinenchargen wurden Laboruntersuchungen durchgeführt, bei denen die Nährstoffparameter der Pflanzen, wie (Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, sowie das Aminosäureprofil und weitere Faktoren,) analysiert wurden.

Abhängig von den erzielten Ergebnissen wurden in den Schweinebetrieben der Konsortiumsmitglieder Fütterungsversuche für jede Produktionsgruppe und jede Fütterungsstufe angelegt und durchgeführt.

Insgesamt wurde festgestellt, dass Lupinen unter Berücksichtigung von Sorgfalt und Qualitätskontrolle in großtechnischen Schweinefutterrezepturen eingesetzt werden können. Bei der Rezepturgestaltung von Futterrezepturen sollte das Preis-Wert-Verhältnis der einzelnen Rohstoffe berücksichtigt werden, das durch das aktuelle Marktumfeld bestimmt wird. Aufgrund der sich wandelnden Marktpreise und des wirtschaftlichen Umfelds kann das Potenzial für den Anbau und die Verwendung der Lupine als mögliche heimische, GMO-freie Eiweißpflanze in der Schweinefütterung kontinuierlich neu bewertet werden.

Weitere Informationen:
Konsortialführer: Premivit Kft – Úrhida
Projektleitung: Gazda Kontroll Kft. - Mosonmagyaróvár